خطایی در مورد واریز اجاره

آیا صاحبخانه می تواند پیش پرداخت اجاره را به حساب شخصى خود واريز كند؟ صاحبخانه باید سپرده را به بانکی واریز کند كه از دارایی های خود جدا باشد تا در صورت ورشکستگی، اين پول از بین نرود. مستاجر می تواند سپرده را در سه قسط پرداخت کند. قسط اول وقتی شروع می شود که اجاره نامه شروع می شود و نه هنگام انعقاد قرارداد. دو قسط بعدی پس از آن با دو پرداخت اجاره بها داده می شود.
www.mieterbund.de/mietrecht/ueberblick/mietkaution.html
(om)

Related posts

Leave a Comment