پس انداز جوانی برای سالمندی-یک شرکت تحقیقاتى و مشاوره است

جوانان باید دو برابر بیشتر از افراد مسن سفر کنند: این نتیجه محاسبات توسط Prognos Aktiengesellschaft (AG) به نمایندگی از شرکت های بیمه است. Prognos AG یک شرکت تحقیقاتى و مشاوره است. واقعیت این است: امید به زندگی افزایش می یابد و سطح حقوق بازنشستگی کاهش می یابد. در نتیجه، تمام کسانی که پس از دهه ١٩٧٠ به دنیا آمده اند باید نسبت به کسانی که قبل از آنها متولد شدهاند، هزینه بیشتری را برای پیری حفظ کنند.
(fs)

Related posts

Leave a Comment