حق استفاده از کمک هزینه کودک

در حال حاضر خانواده های بسيارى کمک هزینه فرزند خود را دریافت می کنند. مکمل کودک یک پشتیبانی اضافی برای خانواده های کم درآمد با فرزندان است. از اول ژانویه سال ٢٠٢٠، سایر الزامات قانونی در مورد حق تکمیلی کودک اعمال می شود. حلقه ذینفعان گسترش یافته است. با استفاده از نرم افزار برنامه ویدیویی KiZ-Lotse والدین می توانند تعیین کنند که آیا آنها واجد شرايط دريافت كمك هزينه كودك هستند یا خیر. این فیلم را می توانید در لینک زير مشاهده کنید: www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse
(om)

Related posts

Leave a Comment