Winfried Kretschmann و وزیر امور داخله Thomas Strobl، -پناهندگان را از اردوگاه ها خارج کنی

مرکز پناهندگی توبینگن اوضاع در اردوگاه های پناهندگان در جزایر یونان را ”شرم آور برای اروپا“ می نامد. در نامه ایی سرگشاده به نخست وزیر بادن وورتمبرگ Winfried Kretschmann و وزیر امور داخله Thomas Strobl، می خواهند كه ”مردم را از سختی های شدید خارج كنید“ و آنها را به سمت بادن-وورتمبرگ ببرد. به دلایل بشردوستانه، مرکز پناهندگی ”وظیفه عمل“ را در شرایط دشواری می بیند. به گفته مرکز پناهندگی، این ابتکارعمل کشور همچنین می تواند به عنوان الگویی برای ارزش های اروپایی و مسیحی و حقوق بشر نیز باشد.

Related posts

Leave a Comment