روز اتحاد آلمان

از سال 1990، روز 3 اکتبر روز اتحاد آلمان تعطیلی عمومی است. این روز یادآور اتحاد مجدد آلمان ….

Related posts

Leave a Comment