كمك هزينه هاى آموزش حرفه اى BAB

كمك هزينه تحصيلى يك كمك مالى ماهانه از طرف اداره كاريابى است.اين كمك هزينه در شرايط خاصى پرداخت ميشود كه اگر هزينه هاى زندگى (اجاره خانه،غذا و مصارف زندگى) ناكافى

Related posts

Leave a Comment