آنچه که یادگیری آلمانی را دشوار می کند

سطح تحصیلات، وضعیت خانواده، خطرات سلامتی و وضعیت زندگی میتواند بر یادگیری فردی پناهجویان تأثیر منفی بگذارد. این نتیجه آنالیز است که اخیراًتوسط دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگی (بامف) در یک پروژه تحقیقاتی بزرگ برای ارزیابی دوره های ادغام انجام شده است. پناهندگان با سطح تحصیلات بالاتردستیابی به زبان آلمانی را نسبت به پناهندگان با سطح تحصیلات پایین بسیار آسان تر می دانند. هر کسی که درسیستم مدرسه تجربه کم یا ناچیزی داشته است یادنگرفته که چگونه بیاموزد و به این ترتیب ساختار دانش جدید را کسب کرده است. برای پناهندگی که جدا از خانواده خود در آلمان زندگی می کنند جدایی و نگرانی مربوط به بستگانشان در خارج از کشور اغلب به حواس پرتی و عدم تمرکز در آموزش زبان منجر می شود. براین اساس این پناهندگان ديرتر یاد می گیرند. بسیاری از پناهندگان در معرض ابتلا به اختلال استرس پس ازسانحه قرار دارند. این بطور قابل توجهی توانایی تمرکز در کلاس را محدود می کند. هنگام اقامتدر یک محل اقامت مشترک اغلب فرصت عقب نشینی و امکان استفاده از زبان آلمانی وجود ندارد. این امر همچنین دستیابی زبان را دشوار می کند. از سوی دیگرپناهندگان در اماکن خصوصی نه تنها از جای بود و باش خود راضی هستند بلکه دانش زبان آلمانی را نیز بدست می آورند. این الزامات نامطلوب برای همهپناهندگان صدق نمی کند. با اینحال اگر آنها در صورت لزوم با هم ترکیب شوند این به گفته نویسندگان این مطالعه تأثیر قابل توجهی در دستیابی به زبان و در نتیجهمشارکت کلی اجتماعی دارد. نتایج حاصل از مصاحبه با پناهندگان، معلمان و ارائه دهندگان دوره های ادغام و بررسی آماری بدست آمده است. این تجزیه و تحلیلرا میتوان درلینک زیر پیدا کرد:

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Kurzanalysen/kurzanalyse4-2020-fluchtspezifische-faktoren-deutscherwerb.pdf?__blob=publicationFile&v=5

tun070707

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 20.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts