يارانه برای خانواده ها در دو قسط

در دوران کرونا مخصوصاً خانواده ها تحت تأثیر بیشتر قرار دارند. به همین دلیل، در سال جاری آنها برای هر کودکی که دارای حق کودک باشد، ٣٠٠ یورو يارانه دریافت میکنند. این تصمیم به تازگی توسط بوندستاگ و بوندسرات گرفته شده است. این يارانه همراه با کمک هزینه کودک در دو قسط پرداخت می شود: خانواده ها درماه سپتامبر و ماه اکتبر این سال ١٥٠ یورو برای هر كودك دریافت خواهند کرد. يارانه کودک در بیمه اولیه زندگی محاسبه نمیشود. هدف این کار کمک به ویژه به خانواده هایی که درآمد کم و متوسط دارند میباشد. برای افراد با درآمدهای بالاتر، يارانه در برابر کمک هزینه مالیاتی کودکان جبران میشود. اطلاعات بیشتر در وبسایت ذیل قابل دسترس است که در آنجا میتوانید به سؤالات مربوط به نحوه حمایت از خانواده ها پاسخ دریافت نمایید

www.bundesregierung.de

tun063016

Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 14.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts