ميتوانيد لطفاً نامتان را هجی کنید!

مارتا، آنتون، هاینریش، فردریش، اتو، اولریش، زاخاریا: اینگونه باید نام خانوادگی ام را در تلفن هجی کنم که شخص پشت خط بتواند آنرا درست بنویسد: ام، آ، ها، اف، او، اوو، ضد. این اسم ها چه هستند و از کجا آمده اند؟ اولین صفحه رسمی تخته الفبای آلمانی در سال ١٨٩٠ در پروس معرفی شد. این کار توسط تلفن تازه اختراع شده آغاز شد. کتاب تلفن برلینی ها هنوز هم از اعداد برای تعیین حروف استفاده می کند: آ=١، ب=٢،س=٣ و غیره… کلمات از سال ١٩٠٣ مورد استفاده قرار گرفتند. از آن زمان لیست بارها تغییر کرده است تا اینکه به فرم فعلی برسد. هدف اصلی همیشه پرهیز از سوء تفاهم ها است. به عنوان مثال با درک نادر یا دشوار کلمات و نام های مناسب است. لیست ها در سوئیس و اتریش با کمکهای املایی در آلمان متفاوت است. فرقی نمی کند در کدام کشور: این لیست ها به شما کمک می کنند الفبا را بدرستی بشناسید. برخی از آنها در تلفظ بسیار شبیه هستند مانند: د و ت. لیست های مختلفی برای زبانهایی مانند فرانسوی، ایتالیایی، انگلیسی و ترکی وجود دارد.

tun061602

Foto: tünews INTERNATIONAL; Oula Mahfouz, 07.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts