تقریباً ۸۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ گریختند

بیشتر مردم به دلیل جنگ یا فروپاشی اقتصادی، خانه های خود را ترک می کنند. تقریباً ۸۰ میلیون نفر درسراسر جهان در سال ۲۰۱۹ آواره شدند. این تقریباً یکدرصد از جمعیت جهان است. تعداد پناهندگان و آوارگان در ده سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. حدود ۴۰ درصد از پناهندگان در سال ۲۰۱۹ کودکان زیر۱۸سال بودند. این چیزی است که آژانس پناهندگان سازمان ملل UNHCR در گزارش سالانه خود می نویسد. برخی اطلاعات از این امر: بیش از دو سوم پناهجویانیکه به دنبال حمایت در خارج ازکشور خود هستند، فقط از این پنج کشور هستند: ۶٫۶ میلیون نفر از سوریه، ۳٫۷ میلیون نفر از ونزوئلا، ۲٫۷ میلیون نفر از افغانستان،۲٫۲ میلیون نفر سودان جنوبی و ۱٫۱ میلیون نفر از میانمار. براساس آمار UNHCR، بیش از ۴۵ میلیون پناهنده آواره داخلی هستند. یعنی آنها درکشور خود به دنبال حمایت بودند. بیش از ۲۹ میلیون نفر به کشور دیگری گریختند. ۴٫۲ میلیون پناهجو۲۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۸. با ۳٫۹ میلیون پناهندهو پناهجو، ترکیه بیش از هر کشور دیگری تعداد بیشتری از مردم را پذیرفت. آلمان پنجمین کشور بزرگ با ۱٫۴ میلیون پذیرش است. اطلاعات بیشتر درwww.unhcr.org.

tun061801

Foto: tünews INTERNATIONAL; Wolfgang Sannwald, 18.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts