تابعیت در آلمان ١١ : دولدونگ به عنوان زمان اقامت محسوب نمیشود

افرادی که خواهان اخذ تابعیت آلمان هستند، باید چندین الزام اساسی را برآورده کنند. برای این امر، شما باید شش الی هشت سال بصورت قانونی و مداوم درآلمان سپری کنید. ماتیاس ریگن برشت مسئول اعطای تابعیت در اداره لندراتس آمت توبینگن، توضیح میدهد: اقامت (دولدونگ) در اصل به عنوان قید زمان اقامت حساب نمیشود. یک شخص با داشتن دولدونگ در حقیقت باید آلمان را ترک کند. آنها فقط در صورتی مجاز به ماندن هستند که برای مثال، اگر تبعید گردند باخطر زندگی و جانی مواجه میشوند. به همین دلیل است که دراسناد دریافتی دولدونگ به وضوح آمده است که افراد مربوطه ملزم به ترک کشور هستند. مطابققانون تابعیت افراد، این اقامت قانونی نیست. هرکسی که حداقل ١٨ ماه در آلمان اقامت دولدونگ داشته باشد میتواند اجازه اقامت را دریافت کند. اگر اینگونهباشد، همانطور که برای تابعیت لازم است، اقامت قانونی آغاز میشود. هرکسی که بخاطر حق پناهندگی خود در دادگاه شکایت کرده و برنده شود، میتواند ماه هایگذشته دولدونگ را نیز درج اقامت قانونی خود کند.

tun061511

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Sameer Ibrahim, 20.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts