تابعیت در آلمان ١٠: توانایی اقتصادی

اگر شهروندی آلمان را می خواهید، باید چندین الزام اساسی را برآورده کنید. یكی از آنها این است: کسانی كه میخواهند تابعیت آلمان را اخذ نمایند، باید از منابعدرآمد خودشان تأمین مخارج كنند. ماتیاس ریگن برشت مسئول اعطای تابعیت در منطقه توبینگن است، تصریح میکند: بطور مثال، دریافت کمک های اجتماعیمیتواند منجر به رد یک درخواست برای گرفتن تابعیت شود. با این حال، او در بعضی موارد دارای صلاحیت اختیاراست. به عنوان مثال، اگر او ببیند كه یك زنمجرد با دو فرزند علاوه بر دستمزد اندک خود، به کمک های اجتماعی اضافی نیز نیاز دارد، وی را مقصر نمیداند: „این تقصیر او نیست.“ در مقابل، اگر کسیمثلاً با اراده خود شغل خود را ترک کند، او این عمل را منفی ارزیابی میکند. این اتفاق در بعضی مواقع رخ میدهد که شخصی موظف به پرداخت و حمایت كودكباشد اما برای جلوگیری از مسئولیت های خود شغل خود را ترك میكند. متقاضیان تابعیت آلمان حتمی نیست که از طریق کار/ شغل خود درآمد کسب کنند، بستگانیا دوستان نیز میتوانند به طور داوطلبانه پشتیبانی و حمایت را از ایشان ارائه دهند و دارایی های خودشان نیز مثبت ارزیابی میشوند. فاطمه که در هیئت تحریریهآژانس خبری بین المللی تونیوز کار میکند و هنوز دانش آموز مدرسه است، میخواهد بداند آیا فرزندان نیز میتوانند از درآمد خود برای والدین بیکار خود استفادهکنند. ریگن برشت میگوید: در چنین حالتی درآمد فرزندان باید به اندازه کافی بالا باشد تا بتوانند بر علاوه خودشان، ازوالدین خود نیز پشتیبانی مالی کنند.

tun061510

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Sameer Ibrahim, 20.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts