تابعیت در آلمان ٨: دانش آموزان

هر کسی که شهروندی آلمان را ميخواهد باید چندین الزام اساسی را برآورده کند. به همین دلیل تونیوز بینالمللی در تاریخ ٣ ماه یونی ٢٠٢٠ صحبتی با جناب آقای ماتیاس رگن برشت که مسئول امور تابعیت درلندراتس آمت توبینگن می باشد داشت. این مصاحبه توسط فاطمه گزارشگر تونیوز بین المللی انجام شده. او نیزهنوز دانش آموز است و سؤالاتى راجع به حداقل اقامت و سطح زبان را مطرح کرد: آیا مدرک تحصیلی دبیرستان یا “مدرسه راهنمايى” نیز به عنوان یک آزمون زبان حساب می شود؟ آقای رگن برشت در توضیحات خود فرمود که مدرک تحصیلی دبیرستان حتی مدت اقامت ٨ سال را به ٦ سال کوتاه می کند. دوره کوتاه تر نیز در مورد مدرک تحصیلی “دبيرستان” صدق می کند. این بدان دلیل است که سطح زبان آن با مدرک تحصیلی متوسطه و (س١) یکی است و دروس تاریخ و مطالعات جامعه شناسی جایگزین دوره ادغام می شوند. با این حال نمرات در هر دو موضوع و آلمانی نباید كمتر از ٤ باشند. مدرک تحصیلی متوسطه معادل به سطح زبان(ب١) است و در نتیجه جایگزین آزمون زبان عادی نیز می شود. آقای رگن برشت همچنین به فاطمه به یک آییننامه ویژه برای کودکانی اشاره کرد که می توانند به همراه والدينشان تابعیت بگیرند. اگر یکی از والدین و یا هردوی آنها شرایط سخت ٨ ،٧ یا ٦سال را سپری کرده باشد و همه شرايط را دارا باشد همسر یا فرزندان آنها میتوانند بعد از ٤ سال تابعیت بگیرند

tun061508

Foto: tünews INTERNATIONAL; Sameer Ibrahim, 02.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts