تابعیت در آلمان 2: حداقل اقامت

هر کسی تابعیت آلمان را ميخواهد باید چندین الزام اساسی را برآورده کند. یکی مربوط به زمانی است که متقاضیان در آلمان زندگی کرده اند. آقای ماتیاس رگنبرشت مسئول امور تابعیت در دفتر ولایت توبینگن درگفتگو با تونیوز بین المللی چهار دوره مختلف اقامت را که معمولاً در گرفتن تابعیت نقش دارند ذکر کرد. در قانون تابعیت ٨ سال اقامت در آلمان جزء یکی از الزامات اساسی است. هر کسی که تا مدت طولانی به صورت قانونی و پیوسته در آلمان بماند حق دارد از تابعیتبرخوردار شود. سپس آقای رگن برشت بررسی میکند که آیا فرد سایر الزامات اساسی را برآورده ميكند یا خیر! در بعضی موارد قانون تابعیت را در اختیار مراجع تابعيت قرار میدهد. بطور مثال آقای رگن برشت اجازه دارد به کسانی که موفق به گذراندن یک دوره ادغام چند ماهه با امتحان شده اند یک سال زودتر تابعیتبدهد. هر کسی که سطح زبان خود را به (ب2) یا (س1) ارتقاء داده باشد می تواند حتی پس از شش سال تابعیت بگیرد. آقای ماتیاس رگن برشت، استثناء تابعیتبعد از سه سال برای افرادی دارد که حداقل دو سال پیش با یک آلمانی ازدواج کردند را هم در نظر دارد.

tun061502

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 21.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts