کمک هزینه کودک “به عنوان یارانه برای خانواده ها

از پاییز سال ۲۰۱۸، دولت فدرال یارانهکمک هزینه کودکرا آغاز کرده است. کمک هزینه کودک، یارانه دولتی برای خانواده ها و والدین مجرد است کهنیازی به بازپرداخت آن نیست. شرط اصلی دریافت پول این است که خانه مسکونی خریداری یا ساخته شود. قرارداد خرید یا پروانه ساخت باید از تاریخ ۱ ژانویهتا ۳۱ دسامبرسال ۲۰۲۰ باشد. این حمایت فقط به خانواده هایی داده می شود که درآمد آنها از حد معینی تجاوز نمی کند. برای خانواده با فرزند این مبلغ ۹۰٫۰۰۰یورو است. برای هر کودک اضافی، هر یک از این تعداد۱۵۰۰۰ یورو افزایش می یابد. کمک هزینه کودک برای هر کودک ۱۲۰۰ یورو در سال است. این مبلغدر طی ده سال پس از خرید یا ساخت ملک پرداخت می شود. خانواده ها سالی یکبار کمک هزینه دریافت می کنند. بدین ترتیب دریافت ۱۲٫۰۰۰ یورو برای هرکودک در کل دوره بودجه امکان پذیر است. درخواست کمک هزینه کودک در ساخت و ساز میتواند مستقیماً به Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)ارائه شود.

www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/bau-und-immobilienfinanzierung/baukindergeld-wer-es-bekommt-und-wie-sie-es-beantragen-28492

tun060909

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 28.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

Related posts

Leave a Comment