تابعیت در آلمان ۴: اعمال خلاف قانون میتواند از تابعیت جلوگیری کند

اگر تابعیت آلمان را میخواهید، باید چندین شرط لازم را داشته باشيد. یکی از آنها این است که در اداره ثبت مرکزی فدرال برای متقاضیان تابعیت هیچ گونه جرمیثبت نشده باشد. Matthias Regenbrecht، مسئول تابعیت در لندراتس آمت توبینگن است، در هر صورت او این دلایل اساسی را بررسی می‌کند. قانونگذاردرابتدا حکم۹۰ روزه را مشخص کرده است، که متقاضی تابعیت در اداره ثبت مرکزی فدارال نباید از آن تخطی کند، بنابراین آقای Regebrecht اجازه ندارد بهکسانیکه در دادگاه به طور مثال به علت دعوا و برای آسیب رساندن بدنی حکم نرخ ۱۰۰ روزه را دارند و محکوم شده اند، تابعیت بدهد. با اینحال در اختیار اوستکه‌ جدی بودن جرم را تفسیر کند. Regebrecht به عنوان مثال از قاچاق مواد مخدر نام می برد. اگر شخصی مکرراً با ۲گرم کوکائین به دام بیافتد، او(Regebrecht) میتواند تقاضای تابعیت را به خاطر جدی بودن جرم رد کند، با وجود اینکه حتی حکم نرخ ۹۰روزه را نداشته باشد. از دیدگاه Regebrechtهمه چیز جدی است اگر به مواد مخدر و یا سکس با کودکان ربط داشته باشد. Regebrecht در چنین مواردی حکم دادگاه مربوطه را با دقت میخواند. در اصلاو باید همچنین جرم‌هایی را که شخص قبلاً در خارج از کشور و کشور مبداء مرتکب شده نیز در نظر بگیرد. همچنین Regebrecht روشن می‌کند، او جرم هایسنگین را از کسانیکه جرم‌های سیاسی مرتکب شده‌اند متمایز می کند. برخی از متقاضیان تابعیت باید در ابتدا منتظر مهلت هایی که بعد از جرایم آنها از اداره ثبتمرکزی حذف می‌شوند باشند. بعد از آن میتواند روند تابعیت آغاز یا ادامه یابد.

tun061504

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Sameer Ibrahim, 20.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts