تابعیت در آلمان ۳: اثبات هویت

اگر تابعیت آلمان را میخواهید، باید چندین اقدام اساسی را انجام دهید. یکی از آنها این است که افراد باید هویت خود را با ارائه مدارک اصلی اثبات کنند. Matthias Regenbrecht مسئول تابعیت در لندراتس آمت توبینگن است، او این حکم را که حدود یک سال در حال اجرا است؛ یک شر بزرگ؛ میداند. درگذشته او میتوانست اثبات هویت لازم را به صورت یک فتو‌کپی معتبر و در نتیجه ساده‌تر از امروز بپذیرد. Regenbrecht و همکارانش بایدالان به طور رسمیمدارک اصلی را درخواست کنند. مقام منطقه به کشورهایی اشاره می‌کند که در آن، هیچ نوع اداره ثبت احوال آلمانی وجود ندارد؛ جاييكه در بعضی موارد حتیتولد و یا ازدواج ثبت نمی‌شود: یا جاییکه مردم بعد از چند ماه یا سال به شهرداری میروند و میگویند: من پدر شده ام. این سختی به ضرر مردمی است که ازکشورهایی می آیند که در آنها جنگ داخلی وجود دارد. او ‌(Regenbrecht) نميتواند با وجدان راحت به متقاضیان تابعیت بگوید: لطفا به کشور خود برگردید وبگذارید اول برایتان مدرک دولتی صادر شود. آنها وضعیت پناهندگی خود را از دست می‌دهند و خود را در معرض خطری دیگر قرار می دهند. Regenbrecht در چنین مواردی از متقاضيان تابعيت ميخواهد، که آشنایی یا بستگانی در کشور مبدأ و یا یک ‌موسسه حقوقی برای مدارک اصلی در کشور مبدأمامور شود.

tun061503

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 28.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts