کشتن حیوانات وحشی مجازات دارد

اگر گرده افشان های مهم مانند زنبورها ناپدید شوند، عرضه مواد غذایی برای مردم نیز در معرض خطر خواهد افتاد. قانون حفاظت از طبیعت فدرال کشتن حیوانات وحشی را مجازات می کند. مزاحمت عمدی، گرفتن، زخمی کردن و یا کشتن حیوانات وحشی طبق قانون حفاظت از طبیعت ممنوع است. این قانون در مورد همه حیوانات وحشی اعم از حشرات مانند انواع زنبورها و پروانه ها نیز اعمال می شود. معلومات بیشتر در لینک زیر موجود می باشد

ww.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/index.html#BJNR254210009BJNE004002124

tun060907

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 18.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment