حق اشتراك نالدو برای اشتراک دانشجویی هزينه كمترى دارد

فامیل ها و دانش آموزان شما میتوانید که برای پرداخت اقساط تيکت خود در ماه های می و یونی معافیت حاصل کنید. این در حالیست که به خاطر ویروس کرونا و هم زمان به خاطر موضوعات قرنطینه که مکاتب به روی دانش آموزان بسته بوده است. شما از بابت این مشکل از تيکت خود استفاده نکرده اید بنابراين مجبور به پرداخت آن نیز نمیباشید و شما میتوانید که از ماه یولی تيکت سال تعلمی خود را مکمل خریداری کنید و این درحالیست که خدمات تيکت در دو ماه مای و يونی نبوده بنا براین شما پول آنرا پرداخت نمیکنید و دولت به خاطرجبران این خسارات مبلغ ۸ و۳۶ میليون یورو را پرداخت کرده است

tun051902

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Wolfgang Sannwald, 31.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment