آوسبيلدونگ يا دولدونگ كارى: ضرورى است

قانون جدید اقامت از ژانویه سال ٢٠٢٠ در آلمان اجرایی شده است. اين قانون همچنين در رابطه با افرادى كه دولدونگ دارند يا آوسبيلدونگ ميبينند تأثیر میگذارد. هرکسی که مایل است متقاضی شود باید تا سه شنبه،٣٠ يونى اثبات این که چه کسی است و از کجا می آید ارائه دهد و در واقع بايد هويت واقعى خود را اثبات كند. اين یعنی: فوری است. بعد از اين تاريخ، دیگر نمی توان از این قانون دولدونگ استفاده کرد. شناسنامه (با نام، ملیت، تاریخ تولد) و گذرنامه یا سایرمدارك رسمی كشور مبدأ باید تا ٣٠ يونى ارائه شود. در صورت عدم موفقیت در انجام اين كار، متقاضیان باید ثابت كنند كه تمام تلاش خود و اقدامات ممكن رابرای دریافت یك شناسنامه از كشور مبدأ انجام داده اند. مرکز پناهندگی توبينگن می تواند از شما پشتیبانی کند. هر سه شنبه ساعت ٦ بعد از ظهر درEuropastraße 37 ،اتاق ٣٧.

tun052801

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 14.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment