ویروس کرونا و پیامد های آن – اطلاعات به چند زبان

کمشنر دولت فدرال برای مهاجرت، پناهندگان و ادغام اطلاعات مفیدی در مورد ویروس کرونا را به 20 زبان ارائه میدهد. در یک صفحه اصلی و معتبر اطلاعاتی در مورد بیماری ویروس کرونا و اقدامات محافظتی پیشکش میشود. در این صفحه تازه ترین تصمیمات دولت فدرال و ایالت های فدرال، سخنان صدر اعظم فدرال و اخبار زیادی از جنبه های فردی قابل دسترسی است. به طور مثال، معلومات از سایر وزارتخانه های فدرال و آژانس های فدرال در مورد کار، مسافرت یا محافظت در برابر خشونت را میتوان از این صفحه بدست بیاورید

www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus#tar-2

tun051503

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 19.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment