مسئول ادغام پروژه زنان را حمایت میکند

“ادغام بدون زنان موفق نمیشود” بیانیه که در ماه سپتامبر 2018 توسط آنت ویدمن-موز در یک کنفرانس در اداره منطقه توبینگن بیان شده بود. نماینده ادغام دولت فدرال و عضوCDU توبینگن در پارلمان در آن زمان صحبت از طرفداری و حمایت از زنان پناهنده در مسیر ادغام کردند. کمیسر ادغام در حال حاظر از یک پروژه جدید توسط مرکز پناهندگی توبینگن حمایت میکند که برای زنان پناهنده در نظر گرفته شده است.
همانطور که ویدمن-موز در ماه اپریل اعلام کرد، پروژه “بیوگرافی – هویت – ادغام” باید در حدود 130،000 یورو برای این سال و سال آینده دریافت کند. این پروژه با هدف توانمند سازی زنان آسیب پذیر که از کشور شان فرار کرده اند و در معرض خشونت قرار گرفته اند، ایجاد شده است. به گونه ای که زنان بتوانند به طور مستقل و آزاد زندگی کنند
tun051504

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 06.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment