کرونا: همه اعضاء دو خانواده مجاز به ملاقات در فضاى عمومی هستند

اعضاى دو خانواده كه در يك خانه زندگى مى كنند اجازه دارند همدیگر را ملاقات کنند. از تاریخ ١١ ماه مای در ایالت بادن-وورتمبرگ همه افراد دو خانواده می توانند در فضای عمومی باهم باشند. تا کنون فقط دو نفر از خانوادههای مختلف مجاز به ملاقات بودند. فقط در صورتیکه عضو یک خانواده هستيد اجازه داريد تعداد بیشتری با هم باشید. این در مقررات دولت ایالتی در مورد اقدامات محافظت از عفونت در برابر شیوع ویروس کرونا در تاریخ٩ ماه مای ٢٠٢٠ وجود دارد

tun051001

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 12.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment