کرونا: بیش از پنج نفر در اتاق های خصوصی

تا کنون فقط پنج نفر که جزء یک خانواده نبودند مجاز به ملاقات در یک اتاق بودند. از تاریخ ١١ ماه مای علاوه بر اعضای خانواده خواهر و برادر و فرزندان آنها یعنی فرزندان و نوه ها نیز میتوانند در اتاق های خصوصی باهم باشند و این حتی در صورتی که بیش از پنج نفر باشند نیز صدق می کند. افرادی که در معرض خطر هستند مانند افراد مسن باید با اقدامات بهداشتی مانند رعایت کردن فاصله و شستن دست ها محافظت شوند. این درمقررات دولت ایالتی در مورد اقدامات محافظت از عفونت در برابر شیوع ویروس کرونا در تاریخ ٩ ماه مای٢٠٢٠ وجود دارد.

tun051002

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 21.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment