مراسم خاكسپارى مجاز است

مراسم تدفين، اذان و اقامه نماز مراسم تشییع جنازه در فضای باز از ۴ ماه می با حداکثر ۵۰ شرکت کننده مجازاست. البته متصدی کفن و دفن و همکارانش نباید در اینجا شمرده شوند، مشروط بر اینکه آنها با عزاداران ارتباط مستقیمی نداشته باشند. استفاده از ماسک برای پوشاندن دهان و بینی توصیه می شود. درصورت امکان، حداقل فاصله ۱٬۵متر هر شخص از دیگران باید رعایت شود. این امر برای افرادی که در یک مکان زندگی می کنند صدق نمی کند. شستن و آداب و رسوم مردگان نیز مجدداً مجاز است، به شرط آنكه درمراكز تخصصی كه برای این منظور فراهم شده است ضمن رعایت اقدامات حفاظتی مربوطه و توسط پرسنل آموزش دیده نیز انجام شود. مشارکت افراد دیگر ممنوع است. این در دستورالعمل وزارت فرهنگ بادن-ورتمبرگ در مورد اقدامات محافظت از عفونت در برابر شیوع ویروس سارس-کوید-۲، سایر رویدادها و مجالس مذهبی وهمچنین مراسم خاکسپاری از ۳ می ۲۰۲۰ است

tun050302

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 04.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment