عبادت گروهی مجاز شد

عبادت های گروهی و مجالس مذهبی در کلیسا ها، کنیسه ها، مساجد و اتاق های با اهداف مشابه از چهارم ماه مای مجاز شد. با این حال افرادی که عضو یک خانواده نیستند باید فاصله یک ونیم متری از دیگران رارعایت کنند. سازمان دهندگان باید برای هر مکان از رویداد ها مکتوب رسمی برای محافظت از عفونت ایجاد کنند. به همین منظور آنها بايد نشان دهند که چگونه خطر عفونت کاهش مى یابد. بطور مثال آنها بايد همه اشیاء و سطوحی که لمس می شوند قبل و بعد از هر رویداد ضدعفونی کنند. شرکت کنندگان باید فرصت ضدعفونی کردنِ دست های خود را داشته باشند. از تماس جسمی و استفاده از اشیاء که توسط چند نفراستفاده می شود باید تا حد امکان جلوگیری کرد. پوشاندن دهان و بینی توصیه میشود. برنامه ها و گردهماییهای مذهبی در زیر آسمان در هوای آزاد برای مجموع ١٠٠ نفری مجاز می باشد. این دستورالعمل وزارت فرهنگ بادن-وورتمبرگ در مورد اقدامات ضدعفونی در برابر شیوع ویروس کرونا در حوزه خدمات کلیسا ها وسایر رویدادها و مجالس مذهبی به تاریخ سوم ماه مای مطرح شد

tun050301

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Wolfgang Sannwald, 04.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment