آیا کرونا برای آب و هوا مفيد بوده

پترى تالاس دبير كل سازمان جهانى آب و هوا میگوید که بحران کرونا وکاهش دى اكسيد كربن برای محیط زیست و آب هوا خوب میباشد و به گزارش رسانه ژنو آنچه اتفاق میافتد برای مدت کوتاه این کاهش خوب است ولی برای مدت طولانی بر علاوه که خوب نمیباشد تاثیرات منفی را نیز در پی دارد

این در حالیست که برآورد ما نشان میدهد در سالجارى کاهش حمل و نقل فعالیت اقتصادی و تولیدی انرژی و سقوط دى اكسيد كربن ٦ درصد کاهش داشته است. او اشاره کرد در حالی که کرونا ویروس باعث شده است که بحران های بهداشتی و اقتصادی شدید، عدم انجام این کار بر آینده بشریت و اقتصاد زمین در قرن های آینده تاثیر می گذارد. اقدامات برای مبارزه با بیماری همهگیر یک جایگزین برای حفاظت از آب و هوا پایدار نیست. علاوه بر این، پس از پایان همه گیر میتوان تقویت قوی در گازهای گلخانه ای را در نظر گرفت و اگر اقتصاد جهانی دوباره افزایش یافت. او به این نتیجه رسید: „ماباید به صورت موازی و پایدار با تغییرات اقلیمی مبارزه کنیم

tun042808

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 04.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment