زمین های بازی از ۶ می باز می شود

دولت ایالت بادن-ورتمبرگ بلوک محوطه های بازی کودکان را از ۶ ماه مى برمیدارد. به دلیل همه گیر شدن کرونا مکانها بسته شده بودند. اما همچنان “زمین های فوتبال” بسته می مانند، که فضاهای کوچکی برای بازی فوتبال یا سایر بازی ها با توپ است. این در هفتمین دستورالعمل دولت ایالتی است که برای اصلاح آئین نامه کرونا در تاریخ ۲ می ۲۰۲۰ منتشر می شود.

tun050303

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 04.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment