موذنین از طریق بلندگوها مردم را به نماز فرا می خوانند

برای اولین بار، انجمن مساجد روتنبورگ برای افطار در بلندگو ها اذان می گویند و مردم را برای نماز فرا میخوانند. این صدا را میتوان در اطراف مسجد جامعشهر در خیابان بانهوف شنید. در هنگام غروب ماه رمضان تا ٢٣ می غروب آفتاب غروب آفتاب در ابتداحدود ساعت ٢٠ و در انتها حدود ساعت ٢٠:١٥ است وحدود دو دقیقه طول می کشد. مدیریت شهری اینعلامت خاص و منحصر به فرد نسبت به مؤمنان مسلمان روتنبورگرا با شرایطی استثنایی به دلیل بیماری همهگیر کرونا توجیه می کند. مسلمان هم مانند سایر جوامع مذهبی نباید برنامه ای در مسجد اجرا کنند و دور هم جمع شوند. این بار نماز مشترک و افطار مشترکوجود ندارد.

tun042405

.Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Roula AL Sagheer

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment