اطفال و روزه

من میخواهم مانند والدین خود روزه بگیرم و تا حدی برای روزه گرفتن صبور باشم. سارا ١١ ساله در ویدیو٢٠١٧ قسمی میگوید که اطفال میتوانند که به تدریجسریع روزه گیرند. این در حالیست که اطفال در مرحله اول از سحری الا تاظهر و در مرحله دوم از طلوع الا بعد از ظهر و در مرحله سوم از سحری الا غروبآفتاب است که کودکان مثل من با موفقیت میتوانند روزه گیرند. سارا مى گويد زمانیکه من از مکتب دوباره به خانه میایم شروع به خوردن میکنم خوردنم بیش ازحد سریع است. در حقیقت در دین اسلام اطفال نباید روزه بگیرند چون قوه جسمانی آنها قادر برای برداشت روزه گرفتن روزانه برای چند ساعت نمیباشد ولیبعضی از والدین فرزندان خود را در سن نامعین وادار میسازند که روزه بگیرند چون آنها میخواهند زمانیکه اطفال آنها به سن روزه گرفتن برسد روزه گرفتن برایآنها ساده باشد ولی بعضی از اطفال تقلید از بزرگسالان برای روزه گرفتن میکنند که میتوانند روزه بگیرند و این برای سلامتى ورشد جسمانی مناسب نیست.

tun042502

Foto: tünews INTERNATIONAL; Oula Mahfouz, 23.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment