گواهی مریضی هنوز تلفنی امکان پذیر است

کارگرانی که سرماخورده گی دارند مجبور نیستند تا هفته اول ماه می برای دریافت مرخصی مریضی به دفتر داکتران مراجعه کنند. آنها از طریق تماس با داکتر خود به بسیار سادگی میتوانند گواهی مرخصی خود را دریافت نمایند. این امر توسط ژوزف هکن، رئیس کمیته فدرال مسوول مراقتهای بهداشتی و درمان اعلام گردید. این دستورالعمل ویژه در مورد کرونا که در تاریخ ۲۰ ماه مارچ معرفی شده بود، اکنون تا ۴ ماه می تمدید شده است

tun042104

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 23.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment