کتابخانه ها می توانند دوباره باز شوند

کتابخانه ها و آرشیف ها در بادن-وورتمبرگ از تاریخ 20 آپریل اجازه ای دوباره بازگشایی را دارند. این امر در مورد كتابخانه های دانشگاه نیز مطابقت میکند. آنها باید از رعایت تمام الزامات صحی و مقررات فاصله بین افراد اطمئنان حاصل نمایند. این امر توسط دولت ایالت بادن-وورتمبرگ در پنجمین دستورالعمل برای اصلاح دستورالعمل کرونا در تاریخ 17 آپریل صادر شد. هر چند، این امر فقط یک مجوز برای بازگشایی مجدد است. اما اینکه آیا شهرها و شهرداری ها، میخواند به گونه ای مثال کتابخانه های شهری را دوباره باز نمایند یا خیر میتوانند خود شان تصمیم بگیرند. tünews INTERNATIONAlتحقیقات

نشان میدهد که کتابخانه شهر توبینگن و کتابخانه روتلینگن هنوز هم باز نشده است. با این حال، آنها در مورد خدمات برداشت و تحویل کتاب ها بدون داشتن تماس فردی فکر میکنند

tun041802

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment