تخم مرغ عید پاک از خرگوش عيد پاك؟

چرا‌ یک خرگوش عيد پاك بايد تخم مرغ بگزارد؟

و اگر نه، چرا مرغ عید پاک وجود ندارد؟      به هر حال محمد نزير مومند مشاهده كرده كه تخم مرغ هاى عيد پاك براى آلمانى ها بسيار مهم است. محمد نزیرمومند که به مدت تقریباً سه سال در بخش مواد غذايی در یکی از فروشگاه هاى مواد غذايی دوره آوسبيلدونگ میبنید‌ مشاهده كرده مدت يك هفته است كه فروشگاه‌ارگانيك آنها نمى تواند به اندازه كافى برای مشتری های خود تخم مرغ سفيد ارائه دهد. به مدت یک هفته میشود که مشتری یکی‌ پی‌ ديگرى در‌مورد تخم مرغ ‌سفیدمیپرسند‌ و جواب اوایناست‌ که‌ متأسفانه تمام شده است. درمغازه‌ آنها به اندازه كافى تخم مرغ قهوای وروشن موجود است ولی مشتری ها آنها را نمیخواهند. ‌مشتريهامیخواهند که خودشان تخم مرغ ها را رنگ آميزى کنند چون آنها در اين روزها فرصت كافى براى انجام اين كار را دارند. با انجام این کار آنها از یک سنت مسيحی پیروی میکنند. بر اين اساس تخم مرغ نماد رستا خیزی مسيح است. هنوز مشخص نیست که چه کسی و چرا فلسفه تخم مرغ و خرگوش عيد پاك را درقرن ١٧ مرسوم كرده است. از زمان تحویل این داستان ساده برای اولین بار به مردم و کودکان : یک خرگوش عید پاک تخم ها را می گذارد و آنها را پنهان می کند.

tun040710

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Kerstin Markl, 12.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment