والدین به عنوان مدلهای نقش

والدین الگوهای مهم در استفاده از رسانه هستند، زیرا کودکان از رسانه والدین خود از طریق تقلید یاد میگیرند. ابتکار
“!SCHAU HIN„ توسط وزارت فدرال خانواده، سالمندان، زنان و جوانان به همراه ARD وZDF توصیه می کند: در مورد استفاده از رسانه خودتان تأمل کنید و همیشه آنلاین نباشید. برای این کار والدین باید مرتباً تجربیات خود را با فرزندان خود به اشتراک بگذارند و در مورد قوانین به توافق برسند.
برای مطالعه: www.schau-hin.info/grundlagen/papa-leg-das-handy-weg
(nh)

Related posts

Leave a Comment