یک میلیون شغل-کارآفرینان با پیشینه مهاجرت بیش از یک میلیون

طبق آمار جدید Bertelsmann Stiftung، کارآفرینان با پیشینه مهاجرت بیش از یک میلیون شغل در سطح کشور ایجاد می کنند. فقط در بادن-وورتمبرگ، در سال ٢٠١٨ تقریباً ٢٦٠٠٠٠ شغل وجود داشت. بر این اساس، حدود ٧٧٠٠٠٠ شاغلان مستقل در سرتاسر آلمان سابقه مهاجرت دارند، در بادن-وورتمبرگ ١٢٠٠٠٠ مورد وجود دارد این بدان معنی است که تعداد کارآفرینان با ریشه های غیر آلمانی به طور قابل توجهی بین سال های٢٠١٤ و ٢٠١٨ افزایش یافته است، با بیشترین افزایش در بادن-وورتمبرگ، نوردراین-وستفالن و برلین.

Related posts

Leave a Comment