“Werktag”به چه معنی

در زندگی روزمره گاهی با کلمه “روزهای کاری” یا “Werktag” روبرو می شوید.به عنوان مثال ، این کلمه گاهی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی مشاهده میشود.روز کاری روزی است که عموماً افراد کار می کنند.معمولاً این روزها ازدوشنبه تا شنبه است.یک روز کاری برخلاف تعطیلات یکشنبه یا عمومی است. این روزها کاری نیستند.البته استثنا هم وجود دارد. در برخی مشاغل ، مردم نیز روزهای یکشنبه و تعطیلات عمومی فعالیت می کنند. بنابر این ” Werktags” به معنی “روزهای کاری” است.

Related posts

Leave a Comment