ترجمه در طول مصاحبه

اخبار بین المللی تونیوز در خواستی را به دفتر فدرال بامف ارسال کرده است. ما می خواستیم بدانیم که چگونه می توان مشکل ترجمه در جریان مصاحبه را بر طرف کرد. از بامف این پاسخ را دریافت کردیم: اگر اداره فدرال آگاهی داشته باشد که یک متقاضی با لهجه خاصی صحبت می کند از یک مترجم مناسب برای استماع وی استفاده می شود. در حال حاضر در زمان در خواست یا تشکیل پرونده از متقاضی در مورد زبان ترجیحی پرسیده می شود. این در پرونده نیز ثبت درج می شود. اگر در جریان مصاحبه مشکلات ارتباطی بین مترجم و متقاضی و یا بین متقاضی و تصمیم گیرنده وجود داشته باشد تصمیم گیرنده می تواند مصاحبه را قطع کند و با یک مترجم دیگر مشورت کند. اگر مترجم مناسب در دسترس نباشد متقاضی به یک مصاحبه دیگر دعوت خواهد شد.

Related posts

Leave a Comment