هرگز یک قرارداد را در خیابان امضا ن

گاهی در جاهایی که جمعیت مردم زیاد است افرادی هستند که چیزی می فروشند. گاهی اوقات قراردادهايی مثل: قرارداد موبایل یا قرارداد روزنامه (اشتراک به شکل کوتاه) و یا حتی قرارداد های کارا اعتباری هستند. پیشنهادات در نگاه اول خیلی خوب بنظر می آیند. اما ممکن است مشکلاتی از قبیل: بلند رفتن مبلغ قرارداد بصورت تدریجی و یا دوامدار بودن قرارداد به مدت سال های متوادی. به همین دلیل هرگز نباید قراردادی را در خیابان امضا کنید. همچنین در مغازه های که وقت کافی ندارید. یک قرارداد را بهتر است در خانه بخوانید و زمانی آنرا امضاء کنید که همه چیز آن را فهمیده باشید.

Related posts

Leave a Comment