سپرده اجاره

زمانیکه شما خانه یا آپارتمان را به کرایه میگرید شما یک اندازه پول را به ضمانت دراختیارصاحبخانه میگزارید. از بابت خسارات در صورت خسارات که به خانه از طرف شما برسد برای ترمیم آن ازهمان پول ضمانت استفاده شده درصورت نبود خسارات پول شما در وقت ختم قرارداد دوباره داده میشود ومقدارپول ضمانت سه برابر کرایه هر ماه خانه تان میباشد و به شکل اقساط هم انداخته میشود درصورت تفاهم هر دو طرف.

Related posts

Leave a Comment