اخبار جعلی در فیسبوک

بسیاری از گروه ها که اخبار جعلی و بدون اساس را در مورد مهاجرین یا اداره بامف به نشر …

Related posts

Leave a Comment