معنی رضا کار چیست

بعضی کسانیکه در گروپ های مختلف کار میکنند و نیز آنها کسانی هستند که مجبور نیستند که این فعالیت را انجام بدهند. ..

Related posts

Leave a Comment