یک نهاد عبارت از چه است

یک نهاد یک گروپ از مردم میباشد که آنها شوق وعلاقه مندی یا هدف مشابه داشته و به طور منظم با هم …

Related posts

Leave a Comment