راه هايى که میتوانید از مصرف برق جل

مصرف برق در افغانستان و ایران خیلی ارزان بوده ولی برعکس در آلمان برق بسيار گران است

Related posts

Leave a Comment