ایران اولین حقوق بشررا دارا بود

برای اولین بار حقوق بشر از ایران برخاسته است و این در حالیست که این اصطلاح در استوانه سخره کورش

Related posts

Leave a Comment